Policys

Kvalitet

Nordprojektering strävar efter att leverera tjänster som uppfyller beställarens uttalade krav och förväntningar.

Vår kvalitetspolicy i praktisk tillämpning innebär att:

 • Vara lyhörd för kundens krav och behov samt genomföra varje uppdrag med den kvalitet som avtalats.

 • I våra uppdrag säkerställa att installationernas utformning uppfyller gällande lagar och förordningar.

 • Kvalitetsmål i verksamheten och i enskilda uppdrag ska vara tydliga och mätbara.

 • ”Ordning och reda” ska gälla för all hantering, förvaring och arkivering av kvalitets- och projektdokument. Såväl fysiska som digitala.

 • Sträva efter att höja medvetenheten hos företagets anställda kring betydelsen av den enskildes agerande och skapa motivation för utveckling av metoder, material, administrativa rutiner mm för att erhålla en ständig förbättring av verksamhetsledningssystemet.

Arbetsmiljö

Nordprojektering ska aktivt arbeta för en god arbetsmiljö.

Vår arbetsmiljöpolicy i praktisk tillämpning innebär att:

 • I vår egen verksamhet I alla avseenden uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna.

 • Verka för en sund arbetsmiljö, omfattande psykisk, social och fysisk miljö, för samtliga anställda.

 • Verka för att kränkande särbehandling inte förekommer på arbetsplatsen.

 • Förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivs som en integrerad del av den ordinarie verksamheten.

 • I våra uppdrag Utforma installationer och driftrum så att de i alla avseenden uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna.

 • Medverka till att material, arbetsmetoder, installationsutformning samt driftrum förutom att uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna ska ge förutsättningar för en god arbetsmiljö under byggtiden såväl som vid byggnadens drift.